Чугун

Чугун антифрикционный

АЧВ-1   АЧВ-2   АЧК-1   АЧК-2   АЧС-1   АЧС-2   АЧС-3   АЧС-4   АЧС-5   АЧС-6

Чугун высоколегированный

ЧГ6С3Ш   ЧГ7Х4   ЧГ8Д3   ЧН11Г7Ш   ЧН15Д3Ш   ЧН15Д7   ЧН19Х3Ш   ЧН20Д2Ш   ЧН4Х2   ЧС13   ЧС15   ЧС15М4   ЧС17   ЧС17М3   ЧХ16   ЧХ16М2   ЧХ22   ЧХ22С   ЧХ28   ЧХ28Д2   ЧХ28П   ЧХ32   ЧХ9Н5   ЧЮ22Ш   ЧЮ30   ЧЮ6С5   ЧЮ7Х2

Чугун высоконикелевый

L-Ni35   L-NiCr20-2   L-NiCr20-3   L-NiCr30-3   L-NiCuCr15-6-2   L-NiCuCr15-6-3   L-NiMn13-7   L-NiSiCr20-5-3   L-NiSiCr30-5-5   S-Ni22   S-Ni35   S-NiCr20-2   S-NiCr20-3   S-NiCr30-1   S-NiCr30-3   S-NiCr35-3   S-NiMn13-7   S-NiMn23-4   S-NiSiCr20-5-2   S-NiSiCr30-5-5

Чугун ковкий

КЧ30-6   КЧ33-8   КЧ35-10   КЧ37-12   КЧ45-7   КЧ50-5   КЧ55-4   КЧ60-3   КЧ65-3   КЧ70-2   КЧ80-1.5

Чугун литейный

Л1   Л2   Л3   Л4   Л5   Л6   ЛР1   ЛР2   ЛР3   ЛР4   ЛР5   ЛР6   ЛР7

Чугун низколегированный

ЧН2Х   ЧН3ХМДШ   ЧНМШ   ЧНХМД   ЧНХМДШ   ЧНХТ   ЧС5   ЧС5Ш   ЧХ1   ЧХ2   ЧХ3   ЧХ3Т   ЧЮХШ

Чугун передельный

П1   П2   ПВК1   ПВК2   ПВК3   ПЛ1   ПЛ2   ПФ1   ПФ2   ПФ3

Чугун с вермикулярным графитом для отливок

ЧВГ30   ЧВГ35   ЧВГ40   ЧВГ45

Чугун с шаровидным графитом

ВЧ100   ВЧ35   ВЧ40   ВЧ45   ВЧ50   ВЧ60   ВЧ70   ВЧ80

Чугун серый

СЧ10   СЧ15   СЧ20   СЧ25   СЧ30   СЧ35

Поделиться с друзьями
TMK