Сталь инструментальная

Сталь инструментальная углеродистая

У10   У10А   У11   У11А   У12   У12А   У13   У13А   У7   У7А   У8   У8А   У8Г   У8ГА   У9   У9А

Сталь инструментальная легированная

05Х12Н6Д2МФСГТ   11Х4В2МФ3С2   11ХФ   12Х1   13Х   3Х2МНФ   4ХМНФС   4ХС   5ХВ2СФ   5ХНВ   5ХНВС   6Х3МФС   6Х4М2ФС   6Х6В3МФС   7ХФ   8Х4В2МФС2   8Х6НФТ   8ХФ   9Г2Ф   9Х1   9Х5ВФ   9ХВГ   9ХС   9ХФ   9ХФМ   В2Ф   Х   ХВ4   ХВ4Ф   ХВГ   ХВСГ   ХВСГФ   ХГС

Сталь инструментальная штамповая

27Х2Н2М1Ф   2Х6В8М2К8   3Х2В8Ф   3Х2Н2МВФ   3Х3М3Ф   40Х5МФ   4Х2В5МФ   4Х2НМФ   4Х3ВМФ   4Х4ВМФС   4Х5В2ФС   4Х5МФ1С   4Х5МФС   4ХВ2С   4ХМФС   5Х2МНФ   5Х3В3МФС   5ХВ2С   5ХГМ   5ХНМ   6ХВ2С   6ХВГ   6ХС   7Х3   7ХГ2ВМ   7ХГ2ВМФ   8Х3   8Х4В3М3Ф2   Х12   Х12ВМ   Х12ВМФ   Х12М   Х12МФ   Х12Ф1   Х6ВФ   Х6Ф4М

Сталь инструментальная быстрорежущая

11М5Ф   11Р3АМ3Ф2   9Х4М3Ф2АГСТ   Р10Ф5К5   Р12   Р12Ф3   Р14Ф4   Р18   Р18К5Ф2   Р18Ф2   Р18Ф2К5   Р2АМ9К5   Р2М5   Р6М3   Р6М5   Р6М5К5   Р6М5Ф3   Р9   Р9К10   Р9К5   Р9М4К8   Р9Ф5

Сталь инструментальная валковая

45ХНМ   55Х   60Х2СМФ   60ХГ   60ХН   60ХСМФ   75ХМ   75ХМФ   75ХСМФ   7Х2СМФ   90ХМФ   90ХФ   9Х2   9Х2МФ

Поделиться с друзьями
TMK