Жаропрочный сплав

Сплав жаропрочный

10Х15Н35В3ТЮ   ХН28ВМАБ   ХН32Т   ХН35ВТ   ХН35ВТР   ХН35ВТЮ   ХН38ВБ   ХН38ВТ   ХН45Ю   ХН55ВМКЮ   ХН55ВМТКЮ   ХН55МВЮ   ХН56ВМКЮ   ХН56ВМТЮ   ХН57МТВЮ   ХН60ВТ   ХН60Ю   ХН62МВКЮ   ХН65ВМТЮ   ХН70ВМТЮ   ХН70ВМТЮФ   ХН70ВМЮТ   ХН70МВТЮБ   ХН70Ю   ХН75ВМЮ   ХН75МБТЮ   ХН77ТЮР   ХН77ТЮРУ   ХН78Т   ХН80ТБЮ

Сталь жаропрочная высоколегированная

08Х15Н24В4ТР   08Х15Н25М3ТЮБ   08Х16Н11М3   08Х16Н13М2Б   08Х20Н14С2   08Х21Н6М2Т   09Х14Н16Б   09Х14Н19В2БР   09Х14Н19В2БР1   09Х16Н15М3Б   09Х16Н16МВ2БР   10Х11Н20Т2Р   10Х11Н20Т3Р   10Х11Н23Т3МР   10Х13СЮ   10Х15Н25В3ТЮ   10Х15Н25М3В3ТЮК   10Х18Н18Ю4Д   10Х23Н18   10Х25Н25ТР   10Х7МВФБР   11Х11Н2В2МФ   12Х12МВФБР   12Х14Н14В2М   12Х25Н16Г7АР   12Х2МВ8ФБ   12Х8ВФ   13Х11Н2В2МФ   13Х12Н2В2МФ   13Х14Н3В2ФР   15Х11МФ   15Х12ВНМФ   15Х18СЮ   16Х11Н2В2МФ   18Х11МНФБ   18Х11МФБ   18Х12ВМБФР   20Х12ВНМФ   20Х12Н2В2МФ   20Х20Н14С2   20Х23Н13   20Х23Н18   20Х25Н20С2   2Х12Н2ВМФ   30Х13Н7С2   31Х19Н9МВБТ   36Х18Н25С2   37Х12Н8Г8МФБ   40Х10С2М   40Х15Н7Г7Ф2МС   40Х9С2   45Х14Н14В2М   45Х22Н4М3   4Х14Н14В2М   4Х15Н7Г7Ф2МС   55Х20Г9АН4

Сталь жаропрочная низколегированная

12МХ   12Х1МФ   12Х2МФБ   12Х2МФСР   12ХМ   15Х1М1Ф   15Х2М2ФБС   15Х5   15Х5ВФ   15Х5М   15Х6СЮ   15ХМ   15ХМФКР   16ГНМ   18Х3МФ

Сталь жаропрочная релаксационностойкая

20Х1М1Ф1БТ   20Х1М1Ф1ТР   20Х3МВФ   20ХМФБР   25Х1М1Ф   25Х1МФ   25Х2М1Ф   30ХМ   30ХМА   35ХМ   38Х2МЮА

Поделиться с друзьями
Уральская строительная база